منوی دسته بندی

کد دهی ریموت

روش اول: روش اول: زدن کلید داخل دستگاه مرکزی (LEARNING CODE) و پس از آن فشردن یکی از کلیدهای ریموت.روش دوم: روشن کردن خودرو (“On” کردن “Acc”) و زدن ۷…